OBCHODNÍ PODMÍNKY

k programu Female Gentle Leaders Mastermind

 

Smlouva o členství v programu Female Gentle Leaders Mastermind (dále jen „FGLM“) mezi

Mgr. Michal Ševčík
s místem podnikání náměstí Jana Pavla II. 60/6, 500 03 Hradec Králové
IČ: 87493985
DIČ: CZ8612053329
zapsaného v živnostenském rejstříku vedeném Mm Hradec Králové
(dále jen „poskytovatel“)

a

účastníkem programu Female Gentle Leaders Mastermind
(dále jen „účastník“)

Přečtěte si pozorně tyto podmínky, protože se jedná o závaznou právní smlouvu.

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek poskytovatele poskytnout členství v online programu FGLM a závazek účastníka uhradit sjednanou odměnu za účast v programu.

2. Online program FGLM zahrnuje:

 • 12 skupinových mentoringových sezení s Polinou Ševčíkovou
 • 12 skupinových koučovacích sezení s Janou Jánovou
 • 6 skupinových copywritingových sezení s Annou Pírovou
 • 1x skupinový workshop na téma Brand a vizuál značky, Tvorba webu, E-mailing a Facebook reklamy
 • 1x skupinový Strategy & Mindset online VIP den
 • 1x roční členství na platformě Svět podnikatelek
 • 1x týdenní program Vstup do své síly od Jany Jánové
 • 1x zajištění vzdělávacího programu na víkendu na zámku
 • členství ve soukromé skupině na platformě Facebook, které může být dle uvážení poskytovatele zrušeno
 • bonusy při včasném nákupu: 1x párový workshop, 1x skupinový mentoring (vždy na konci kalendářního měsíce), 1x brandové focení na víkendu na zámku (omezená kapacita)
  (dále jen „program“)

II. Platba členství

1. Výše odměny za členství (dále jen „odměna“), jeho splatnost, stejně jako platební podmínky jsou stanoveny na webové adrese www.svetpodnikatelek.cz/fglm-objednavka

2. Částka za tento online program je nevratná. Tento program nemá žádné podmínky vrácení peněz. Rozhodnutím o vstupu do tohoto programu se zavazujete zaplatit celou částku.

3. Na výši odměny nemá vliv absence účastníka v programu. Účastník bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že pokud se během programu rozhodne z programu vystoupit a nadále se neúčastnit, nemá tato skutečnost vliv na úhradu odměny. Stejně tak na výši odměny nemá vliv, zda účastník aktivně využívá své členství v programu.

4. Smluvní strany se dohodly, že pokud účastník neuhradí sjednanou odměnu ve smluvené době, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení, nejvýše však částku rovnající se výši sjednané odměny.

5. Neuhrazení smluvené odměny je porušením povinnosti účastníka, jež může mít za následek vyloučení z programu. Dále vzniká účastníkovi povinnost uhradit poskytovateli veškeré náklady, které mu tím způsobil.

6. Neuhradí-li účastník sjednanou odměnu ve sjednaném termínu, může poskytovatel účastníkovi znemožnit využívání služeb poskytovatele, a to až do doby, kdy účastník sjednanou odměnu uhradí. Nezaplacení odměny ve sjednané výši a termínech je důvodem, pro který může poskytovatel od této smlouvy odstoupit za předpokladu, že účastník odměnu neuhradil ani v dodatečné lhůtě, kterou mu poskytovatel stanoví. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, ani nároků, které vznikly do dne odstoupení od smlouvy.

III.  Práva a povinnosti smluvních stran

1. Poskytovatel se zavazuje zajistit služby v rozsahu programu.

2. Poskytovatel nenese odpovědnost za případné škody, přímo či nepřímo způsobené užitím publikovaných dat účastníkem. Poskytovatel si rovněž vyhrazuje právo měnit bez předchozího upozornění data na serveru zveřejněná.

3. Poskytovatel se zavazuje v případě, že součástí programu jsou online setkání s průvodci, ohlásit termín setkání vždy alespoň 24 hodin předem.

4. Poskytovatel neručí za kvalitu přístupových tras k serveru.

5. Účastník se zavazuje uhradit odměnu v souladu s ustanovením článku II. této smlouvy.

6. Účastník se zavazuje užívat produkty a služby serveru v souladu s tímto článkem.

7. Účastník je povinen využívat provozovatelem zpřístupněný obsah digitálního produktu pouze pro vlastní potřebu a nešířit ho dál třetím stranám, popř. ho nepoužívat pro jiný účel, než pro který byl poskytnut. Právo užívat služeb serveru je nepřenosné, tj. platí výhradně pro účastníka.

8. Poskytovatel je oprávněn účastníka v případě nevhodného chování (narušování průběhu programu, neslušné chování vůči průvodci nebo ostatním účastníkům programu, atp.) vyloučit z účasti v programu nebo v jeho části. V případě vyloučení účastníka z programu nebo jeho části nemá účastník nárok na vrácení již zaplacené odměny.

9. Účastník bere na vědomí, že programové vybavení serveru a některá data na serveru zveřejněná jsou autorskými díly a jsou tak chráněna příslušnými ustanoveními zák. č. 121/2000 Sb., autorského zákona, v účinném znění. Za případné porušení těchto autorských práv je účastník odpovědný v plném rozsahu.

10. Účastník bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za výsledky v duševním, obchodním nebo finančním rozvoji účastníka, neboť ty jsou závislé na celkové práci účastníka v oblasti duševního, obchodního a finančního rozvoje. Poskytovatel taktéž nenese odpovědnost za případné škody, přímo či nepřímo způsobené užitím dat účastníkem. Členství v žádném případě nenahrazuje zdravotní péči.

IV. Trvání smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, tj. po dobu trvání programu.

2. Smluvní vztah založený touto smlouvou lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran ke dni v dohodě uvedeném nebo odstoupením od smlouvy v případech v této smlouvě uvedených.

3. Účastník v případě, že je spotřebitel má podle ustanovení § 1829 a násl. občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy, a to ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy a pouze v případě, že nebylo započato s plněním ze strany poskytovatele. Pokud však účastník požaduje zahájit odběr služeb a elektronického obsahu již ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy, uzavřením této smlouvy vyjadřuje svůj výslovný souhlas s tím, aby dodávka služeb a elektronického obsahu byla zahájena před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy podle ustanovení § 1829 občanského zákoníku, a je si dále vědom toho, že nemá právo v takovém případě od této smlouvy odstoupit.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti úhradou odměny za členství, popř. úhradou první splátky odměny.

2. Platnost veškerých změn a doplňků této smlouvy je vázána na formu písemného dodatku podepsaného smluvními stranami. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

3. Pokud jakýkoliv závazek vyplývající z této smlouvy je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, nemá tato skutečnost vliv na vymahatelnost nebo platnost ostatních závazků z této smlouvy a je plně oddělitelným od ostatních ustanovení. Strany se zavazují v rámci této smlouvy nahradit formou dodatku k této smlouvě nebo nahrazením této smlouvy novou smlouvou tento neplatný nebo nevymahatelný oddělený závazek takovým novým platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního odděleného závazku.

4. Smluvní strany si vzájemně ujednaly, že veškerá běžná korespondence bude mezi smluvními stranami vyřizována prostřednictvím e-mailu, přičemž za doručenou se považuje v okamžiku doručení potvrzení o doručení druhé smluvní straně. Veškeré písemnosti, kde je nezbytné prokazatelné doručení, budou doručovány smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, a to doporučeným dopisem s doručenkou, pokud se smluvní strany výslovně nedohodnou na jiné formě doručování. Za doručení dle věty druhé tohoto ustanovení této smlouvy se považuje prokazatelné odeslání, tedy předání písemnosti, doporučené odeslání, odeslání s dodejkou. Za den doručení se v pochybnostech vždy považuje třetí den ode dne předání předmětné písemnosti držiteli poštovní licence.

5. Smluvní strany prohlašují, že účastník v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, vědomě, dobrovolně a pravdivě poskytuje poskytovateli své osobní údaje uvedené v této smlouvě. Smluvní strany dále v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 výslovně uděluje souhlas poskytovateli s poskytováním svých osobních a kontaktních údajů třetím osobám, a to v rozsahu zajištění plnění povinností poskytovatele dle této smlouvy.

6. Není-li ujednáno výslovně něco jiného, řídí se právní vztahy vyplývající z této smlouvy občanským zákoníkem a dalšími právními předpisy.

7. Dojde-li mezi stranami této smlouvy ke sporu, má zájemce právo na jeho mimosoudní řešení. Návrh na mimosoudní řešení sporu podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, podá na Českou obchodní inspekci.

Tyto Obchodní podmínky jsou účinné počínaje dnem 01. 11. 2021.

cs_CZCzech

Pin It on Pinterest