VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

(„VOP“)

Vážení klienti a zájemci o naše produkty a služby,

na této stránce najdete právní informace týkající se objednávání i realizace služeb a produktů nabízených na stránkách www.svetpodnikatelek.cz. VOP obsahují i ustanovení o užívání těchto stránek a shrnutí sdělení pro spotřebitele před uzavřením smlouvy (dle § 1820 občanského zákoníku). Vstupem na www.svetpodnikatelek.cz návštěvník souhlasí s užíváním stránek podle pravidel v těchto VOP uvedených. Souhlas s celým zněním VOP a jejich dodržováním projevuje klient v závěru objednávkového formuláře, zaškrtnutím příslušného okénka.

DEFINICE

1. Web/Stránky: Webem nebo Stránkami se pro účely těchto VOP rozumí webové stránky www.svetpodnikatelek.cz.

2. Služby: Jedná se o služby samostatně nabízené na Webu anebo služby, které jsou nabízené jako součást členské sekce nebo skupinového programu. Může jít o konzultace, mentoring, koučink, živá vysílání v uzavřených skupinách nebo platformách (například ZOOM, Youtube), živá setkání (networking). Služby mohou být poskytovány i v balíčcích (včetně balíčku, jehož obsahem je i digitální obsah).

3. Digitální obsah: Jedná se o produkty v digitální (elektronické podobě). Mohou to být videa, on-line kurzy, on-line členské sekce (s obsahem, který si můžete zobrazit opakovaně po celou dobu, kdy máte k on-line kurzu nebo on-line členské sekci přístup). Digitální obsah může být poskytován i v balíčku se Službami.

4. Produkty: Pokud se ve VOP píše o Produktech, myslí se tím jak Digitální obsah, tak Služby, tak jejich kombinace a balíčky. Pokud se některá ustanovení VOP vztahují pouze ke Službám nebo pouze k Digitálnímu obsahu (případně jen některým Službám nebo některému Digitálnímu obsahu), používáme v textu tyto pojmy samostatně.

5. Poskytovatel: Jde o Poskytovatele Služeb i Digitálního obsahu. Identifikační a kontaktní údaje:

Firma: EV Pro Advising s.r.o.

IČ: 17794935

DIČ: CZ17794935

Sídlo: náměstí Jana Pavla II. 60/6, 500 03 Hradec Králové

Obchodní rejstřík: zapsáno u Krajského soudu v Hradci Králové, sp.zn. C 50386

Telefon: +420 777 120 125

E-mail: info@svetpodnikatelek.cz

Adresa pro doručování je shodná jako adresa sídla.

6. Návštěvník: Každý návštěvník Stránek. Produkty jsou určeny pouze pro Návštěvníky plně právně svéprávné, kteří dosáhli aspoň věk 18 let.

7. Klient: Klientem je každý, kdo má zájem o uzavření anebo přímo uzavře s Poskytovatelem Smlouvu o poskytování služeb anebo Smlouvu o poskytování digitálního obsahu.  Klientem může být jak spotřebitel, tak podnikatel nebo nepodnikající právnická osoba.

8. Spotřebitel: Spotřebitelem se podle platných právních předpisů rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud je Klient fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, prohlašuje tím, že Smlouvu uzavírá jako podnikatel, a ne jako spotřebitel. Dopad to má především na možnost odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodů a na nároky z odpovědnosti za vady a vyřizování reklamací.

9. Účastník/Smluvní strana: Klient i Poskytovatel jsou účastníky Smlouvy, jsou její Smluvní stranou.

10. Smlouva o poskytování služeb: Tuto smlouvu spolu uzavíráme pro poskytování Služeb, ať již jde o on-line nebo offline poskytované služby.

11. Smlouva o poskytování digitálního obsahu: Tato smlouva se používá pro prodej a poskytování Digitálního obsahu.

12. Smlouva: Pokud je v dalším textu používán pojem „Smlouva“, myslí se tím jak Smlouva o poskytování služeb, tak Smlouva o poskytování digitálního obsahu, případně smlouvy obsahující oba tyto typy (tzv. smíšená smlouva). Pokud se některá ustanovení VOP týkají jen jednoho z těchto dvou typů smluv, uvádíme tuto jednu konkrétní smlouvu. Proces uzavírání Smlouvy prostřednictvím webového rozhraní je popsán podrobně v těchto VOP. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, archivovaná v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám. Smlouva je tvořena objednávkou (vyplněným objednávkovým formulářem), a jejím přijetím ze strany Poskytovatele a těmito VOP. O uzavření Smlouvy zasílá Poskytovatel e-mailem písemné potvrzení (nejde-li o Smlouvu uzavíranou pouze přes e-mail anebo v listinné podobě). Ve VOP jsou ustanovení i pro další způsoby uzavírání Smlouvy.

13. Smlouva uzavřená distančním způsobem: Jedná se o Smlouvu, která je uzavřena prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, tj. je uzavřena, aniž by se Poskytovatel a Klient museli osobně potkat, neboť k jejímu uzavření se využívá Web a e-mail anebo jenom e-mail. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a na telefonní hovory) si Klient hradí sám a neliší se od běžné sazby účtované jeho operátorem, resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky Klient výslovně souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku.

14. Spotřebitelská smlouva: Je to Smlouva, ve které jako Klient vystupuje Spotřebitel. Spotřebitel má ze zákona v mnoha případech výhodnější postavení než ostatní klienti. Pokud se některé právo týká pouze Spotřebitele, je to v těchto VOP výslovně uvedeno (tj. místo „Klient“ je uvedeno „Spotřebitel“).

15. Závaznost VOP: V závěru objednávkového formuláře, ještě před odesláním objednávky, dává Klient svůj souhlas s VOP zaškrtnutím příslušného okénka. Tím se VOP stávají součástí Smlouvy a jsou jak pro Poskytovatele, tak pro Klienta závazné. Při uzavírání Smlouvy prostřednictvím e-mailu, dáváte souhlas s VOP prostřednictvím e-mailové komunikace. V případě listinné formy Smlouvy tvoří VOP její přílohu, pokud se mají stát součástí Smlouvy (jde-li o Spotřebitele), případně je odkázáno na jejich znění na Webu (u ostatních Klientů).

16. Rozhodné právní předpisy: Jsou to platné právní předpisy, které se použijí na Smlouvu a vztah ze Smlouvy vzniklý. Jedná se zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších právních předpisů (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších právních předpisů. Pokud je v tomto textu na konkrétní §§ právních předpisů odkazováno, můžete si kliknutím zobrazit přímo jejich aktuální znění.

PRAVIDLA PRO UŽÍVÁNÍ STRÁNEK

1. Využití obsahu Stránek

Kdokoli se stane Klientem Poskytovatele, může využívat obsah Stránek (tj. včetně uzavřených částí, ke kterým získá přístupové údaje) a majetek Poskytovatele na to určený v rozsahu, který je v souladu s VOP a způsobem, kterým Poskytovateli nevznikne žádná škoda. V opačném případě je Klient zodpovědný za škodu tím způsobenou a je povinen ji uhradit, jinak je Poskytovatel oprávněn vyvodit z takové situace důsledky v souladu s platnými právními předpisy.

2. Autorská práva

Obsah Stránek je chráněn je chráněn autorskými právy a představuje duševní vlastnictví, případně oprávnění z licence Poskytovatele. Pod tento obsah spadá logo, design, text, grafika, data, fotky, animace, videa, zvuky, software. Jakékoli šíření, kopírování, úprava, prezentace a použití tohoto obsahu třetí stranou je možné pouze s písemným souhlasem Poskytovatele. Každý Návštěvník a Klient tímto bere na vědomí a souhlasí s tím, že je zodpovědný za jakoukoli škodu způsobenou Poskytovateli a jeho obchodním partnerům která vznikne na základě zneužití obsahu Stránek, případně porušením VOP a je povinen tuto škodu nahradit ve výši jejího rozsahu, případný ušlý zisk a náklady na uvedení do původního stavu.

SDĚLENÍ PRO SPOTŘEBITELE PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY

Jedná se o shrnutí informací dle § 1811 (pro Smlouvy uzavírané nikoli distančně) a § 1820 NOZ (pro smlouvy uzavírané distančně). Jde o informace, které lze nalézt i na Stránkách nebo předané v rámci mailové komunikace, ale podle NOZ je musí Spotřebitel dostat i v textové podobě (a za tu se pro tyto účely pouhé uvedení na Webu nepovažuje).

1. Údaje o hlavních vlastnostech Služeb a Digitálního obsahu nabízených na Webu jsou vždy uvedené přímo v popisu na Webu, resp. prodejní stránce Produktu. Kliknutím na jednotlivé položky, resp. prodejní stránky jednotlivých Produktů se zobrazí informace o tom, co Produkt zahrnuje, jak probíhá realizace Služby, pro řešení jakých situací je vhodná, obdobně je tomu i u Digitálního obsahu. Tam jsou navíc i informace o tom, po jakou dobu bude Klientovi zpřístupněn Digitální obsah. Podrobnosti k vlastnostem Produktů jsou uvedené i v těchto VOP.

2. Údaje o totožnosti Poskytovatele, adresu sídla, telefonní číslo a adresu pro doručování elektronické pošty jsme již uvedli výše, v čl. I. odst. 6 VOP.

3. Cena Produktů je vždy uvedená v jejich popisu a jde o cenu konečnou.

4. Produkty lze zaplatit klasickým bankovním převodem nebo rychlým on-line bankovním převodem prostřednictvím bank uvedených v objednávkovém formuláři nebo on-line platební kartou VISA, VISA elektron, MasterCard, Maestro prostřednictvím platební brány společnosti Stripe, Inc.

5. Pokud jde o odstoupení od Smlouvy, pak od Smlouvy od poskytování služeb může Spotřebitel odstoupit během 14 dní od jejího uzavření. V případě, že již bylo předtím započato s poskytováním Služby, bude však povinen uhradit část sjednané odměny připadající na již poskytnutou část Služeb. Pro služby poskytnuté během prvních 14 dní po uzavření Smlouvy to ovšem platí jen pokud bylo poskytování Služeb v této lhůtě zahájeno s výslovným souhlasem Klienta. Od Smlouvy o poskytování digitálního obsahu může Spotřebitel odstoupit během 14 dní od jejího uzavření. Podrobnosti o odstoupení od Smlouvy jsou uvedeny níže ve VOP. Je-li odstoupení od Smlouvy možné, lze využít vzorový formulář, který tvoří přílohu VOP anebo odstoupit jakoukoli jinou formou tak, aby bylo zřejmé, od jaké Smlouvy Spotřebitel odstupuje a jakého Produktu se odstoupení týká.

6. Spotřebitel má právo reklamovat vadný Produkt a tím uplatnit svá práva z vadného plnění. Podrobnosti jsou uvedeny níže ve VOP.

7. Údaje o funkčnosti, kompatibilitě a interoperabilitě podle § 1811 odst. 2 písm. h) a i) NOZ: Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, aby měl Klient k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu .PDF, .DOC. Dále, k přehrání/stáhnutí/zpřístupnění obsahu je nutné mít funkční připojení a aktualizovaný software a prohlížeč pro zobrazení/přehrání jak textového obsahu ve výše zmíněných formátech, tak i přehrání audio i video souborů. U on-line obsahu se zpravidla Klient připojuje pro jeho zpřístupnění do členské sekce, a to se bez funkčního internetového připojení neobejde. Poskytovatel neodpovídá za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti internetového připojení Klienta nebo Klientem neprovedených aktualizací nebo krátkodobé nedostupnosti v případě údržby dat nebo výpadků serveru.

8. Vyřizování stížností, orgány dohledu a státního dozoru: Má-li k uzavřené Smlouvě, jejímu plnění či činnosti Poskytovatele nějakou stížnost, je pro takový kontakt u Poskytovatele určený e-mail info@svetpodnikatelek.cz. Poskytovatel podniká na základě živnostenského oprávnění, proto kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad. Dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí především Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se může Klient obrátit se svými případnými stížnostmi.

9. Mimosoudní vyřizování sporů Spotřebitelů: Pokud mezi Poskytovatelem a Spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má Spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení pro podnikání dle živnostenského oprávnění je podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení sporů jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce: www.coi.cz, www.adr.coi.cz, e-mail: adr@coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY

1. Klient objednává Produkty přes webové rozhraní, tj. vyplněním objednávkového formuláře na Webu. Některé Produkty může Klient objednat e-mailem. Pokud je na Webu uveden popis konkrétního Produktu, ale není u ní zpřístupněn objednávkový formulář, nelze takovou službu objednat přímo přes Web (ať již z důvodu, že v dané době není Produkt nabízen – zejména u Produktů nabízených pouze jednou za určité časové období anebo proto, že je před objednávkou nutná předchozí komunikace mezi Poskytovatelem a Klientem). Prezentace Produktů uvedená na Webu je informativního charakteru. Jako Poskytovatel nejsme povinni uzavřít Smlouvu.

2. POPIS PRODUKTŮ: Informace o Produktech nabízených na Webu jsou vždy uvedené přímo v popisu daného Produktu na Webu. Kliknutím na jednotlivé položky, resp. prodejní stránky jednotlivých Produktů se Vám zobrazí informace o tom, co Produkt zahrnuje. U Služby zejména informace o tom, jak probíhá její realizace (on-line, offline, v jakých termínech nebo jak často), pro řešení jakých situací je vhodná, jakou dobu bude Služba poskytována. Obdobně je tomu i u Digitálního obsahu. V tomto případě je uvedena i informace o tom, po jakou dobu bude Klientovi zpřístupněn Digitální obsah i informace o poskytovaných aktualizacích.

3. OBJEDNÁVÁNÍ A UZAVÍRÁNÍ SMLOUVY PŘES OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ NA WEBU:objednávkovém formuláři Klient vyplní jméno, příjmení nebo firmu, popř. IČ, DIČ, informace o objednávaném Produktu (kliknutím na vybranou Službu nebo Digitální obsah, případně konkrétní variantu Produktu, je-li jich nabízeno více), fakturační adresu, e-mail a vybere způsob úhrady. Před odesláním objednávky má Klient možnost zadané údaje zkontrolovat a případně ještě opravit. Objednávka se odešlete kliknutím na objednávací tlačítko pod objednávkou. Tím se současně Klient zavazuje k platbě za objednané Produkty. O přijetí e-mailu s objednávkou Poskytovatel informuje Klienta e-mailem zaslaným na e-mail vyplněný v objednávce. Součástí tohoto e-mailu je i text těchto VOP, potvrzení o uzavření smlouvy a platební údaje. Doručením potvrzení o přijetí objednávky je Smlouva uzavřena.

4. OBJEDNÁVÁNÍ A UZAVÍRÁNÍ SMLOUVY O PŘES E-MAIL NEBO V LISTINNÉ FORMĚ: Není-li výslovně uvedeno jinak, uzavírá se Smlouva pouze přes Web. Při uzavírání Smlouvy bez využití objednávkového formuláře, pouze prostřednictvím e-mailové komunikace si Poskytovatel s Klientem v rámci e-mailových zpráv upřesní (dohodne) obsah Smlouvy. Smlouva je uzavřena potvrzením jejího obsahu, resp. okamžikem, kdy to jej potvrdí i druhý z Účastníků. Je-li Smlouva uzavírána v listinné formě, je uzavřena okamžikem, kdy je podepsána oběma Smluvním stranami.

5. Pokud už dojde k uzavření Smlouvy, jakékoli změny uzavřené Smlouvy jsou možné jen na základě dohody mezi Účastníky, případně můžete jeden z Účastníků odstoupit, pokud to zákon nebo tyto VOP umožňují.

6. Při neúplném vyplnění údajů v objednávce a v pochybnostech Poskytovatel může kontaktovat Klienta za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit nebo potřebné údaje doplnit, takovou objednávkou se Poskytovatel nadále nezabývá.

7. Objednávat Produkty na Webu, případně e-mailem (kde není nutné objednávat přímo přes Web) je možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Poskytovatel upozorňuje, že výjimečně může dojít k dočasné nedostupnosti Webu v důsledku nutné údržby webu anebo v důsledku okolností, za které Poskytovatel neodpovídá, jako jsou výpadky připojení k internetové síti apod.

CENA A ZPŮSOBY PLATBY

1. U Produktů, které lze objednat přímo přes objednávkový formulář na Webu je přímo na Webu u jednotlivých položek uvedena i jejich cena. Vzhledem k charakteru těchto a Produktů nevznikají žádné náklady na dopravu a ani další náklady spojené s jejich dodáním. Poskytovatel je plátce daně z přidané hodnoty (DPH). Ceny uvedené na Webu jsou již včetně DPH. Ceny uvedené na Webu jsou tedy ceny konečné. Ceny jsou platné po celou dobu, kdy jsou na Webu uvedeny. V ostatních případech, kdy by předmětem Smlouvy byly Produkty, u nichž není přímo na Webu uvedena cena, je pak s ohledem na charakter daných Služeb sjednávána cena individuálně, vždy před uzavřením Smlouvy.

2. Sjednanou cenou při uzavírání Smlouvy přes objednávkový formulář na Webu je cena uvedená u Produktu v okamžiku odeslání objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na Webu (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání cen) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy, pak Poskytovatel není povinen Klientovi za takovou zjevně chybnou cenu plnění dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo ze strany Klienta i k úhradě této zjevně chybné ceny, je Poskytovatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně ceny v době mezi odesláním objednávky a jejím potvrzením ze strany Poskytovatele, platí cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi Účastníky k jiné výslovné dohodě.

3. Není-li mezi Účastníky výslovně ujednáno jinak, je Poskytovatel povinen Klientovi Produkty dodat až po úplném zaplacení sjednané ceny, resp. 1. splátky, je-li sjednána úhrada ve splátkách.

4. ZPŮSOB PLATBY: Cenu je možné uhradit následujícími způsoby:

bezhotovostně bankovním převodem na bankovní účet Poskytovatele: pokyny k platbě obdržíte v e-mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a plnění co nejdříve dodáno.

bezhotovostně on-line platební kartou nebo tzv. rychlým on-line bankovním převodem prostřednictvím platebního portálu. Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti Stripe, Inc., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a on-linebankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti Stripe, Inc. Tyto údaje s Poskytovatelem uvedená společnost nesdílí a nemám k nim přístup.

5. Kupní cena se hradí v korunách českých nebo v euro. Cena v euro se může měnit v závislosti na změně devizového kurzu. Pokud se pro Klienty se sídlem podnikání v jiné zemi EU uplatní systém reverse chargé, je nutné, aby Klient Poskytovateli sdělil své EU DIČ (IČ DPH).

6. SPLATNOST CENY: Cena, resp. u prodeje na splátky 1. splátka je splatná do 7 dnů od uzavření smlouvy, na základě vystavené objednávky nebo zálohové faktury. Pokyny k platbě i údaj o splatnosti naleznete přímo na objednávce nebo zálohové faktuře. Cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na bankovní účet Poskytovatele. Pokud Kupující zvolí platbu kartou nebo rychlým bankovním převodem, je na platební bránu k zadání platby přesměrován obratem po odeslání objednávky. Podrobnosti ke splatnosti dalších splátek, v případě rozdělení platby ceny na splátky, jsou uvedené v následujícím odstavci.

7. PLATBA NA SPLÁTKY:

Kupní cenu některých Produktů je možné hradit na splátky. Výše a počet jednotlivých splátek jsou vždy uvedeny popisu Produktu a platbu na splátky (případně jednu z variant, je-li jich více) volíte přímo v objednávkovém formuláři. Splátky jsou účtovány v pravidelných, zpravidla měsíčních intervalech. Není-li u Produktu uvedeno nebo výslovně sjednáno jinak, je datum splátek (den v měsíci) fixní a je stejné jako u první splátky (tj. například první splátka 10.2., druhá splátka 10.3. atd.).

Souhlasem s VOP a odesláním objednávky Klient potvrzuje, že je připraven k úhradě (a uhradí) všechny splátky. To platí i v případě, že Klient nebude chtít Produkt využívat či o něj nebude mít zájem. Výjimkou je případ, kdy Spotřebitel odstoupí od Smlouvy ve lhůtě 14 dní od jejího uzavření. V takovém případě není Spotřebitel povinen hradit splátky, které mají splatnost po odstoupení od Smlouvy. Pokud bylo na základě výslovného souhlasu Spotřebitele zahájeno plnění (dodání) Produktu ještě ve 14denní lhůtě pro odstoupení od Smlouvy, nemá pak Spotřebitel právo na vrácení 1. (resp. do doby odstoupení) uhrazené splátky. V ostatních případech má právo i na vrácení této splátky/splátek.

9. Smluvní pokuta: V případě, kdy je Klient v prodlení s platbou splátky delším než 10 dní, vzniká Poskytovateli nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky denně.

DODACÍ PODMÍNKY

A. DODACÍ PODMÍNKY SLUŽEB:

A.1. Možnosti dodání: Služby jsou dodávány sjednaným způsobem. Pro on-line konzultace, jsou-li samostatně sjednané anebo jsou součástí mentoringu, koučinku nebo balíčku, to znamená zpravidla konzultace s využitím platformy ZOOM případně telefonicky nebo prostřednictvím psaných nebo zvukových zpráv přes Messenger nebo obdobnou komunikační platformu. Skupinový koučink nebo mentoring probíhá v on-line formě na platformě ZOOM nebo v uzavřené skupině na Facebooku. On-line konzultace, on-line mentoring, on-line koučink jsou dodány v termínech předem avizovaných (u skupinových programů, včetně členství ve Světě podnikatelek) anebo individuálně dohodnutých (u individuálně poskytovaných Služeb). Klient si je vědom toho, že pokud se některého skupinového on-line mentoringu nebo on-line koučinku (včetně těch, které jsou součástí členství ve Světě podnikatelek nebo členství v jiném on-line programu) nezúčastní, nemá to vliv na výši ceny nebo jednotlivých splátek ani na povinnost jejich úhrady. Je-li z takových on-line setkání pořizován záznam, je poté Poskytovatelem umístěn do uzavřené skupiny na Facebooku, která je pro členy určená.

A.2. Náklady na dopravu a další náklady: Nevznikají.

B. DODACÍ PODMÍNKY PRO DIGITÁLNÍ OBSAH:

B.1. Možnosti dodání: Při koupi on-line kurzu nebo členské sekce (včetně členství ve Světě podnikatelek) je Klientovi po uhrazení ceny bude vytvořen uživatelský účet na Webu a budou vygenerovány a na e-mail uvedený v objednávce zaslány přístupové údaje k jeho uživatelskému účtu (podmínky užívání jsou uvedeny v čl. VI těchto VOP). Pokud jde o koupi druhého nebo dalšího on-line kurzu, nové přístupové údaje již generovány nejsou, k dalším on-line kurzům se dostanete zadáním stále stejných přístupových údajů. V případě, že je pro všechny přihlášené členská sekce nebo on-line kurz otevírán ve stejný den, obdrží Klienti přístupové údaje, resp. jim bude členská sekce nebo on-line kurz zpřístupněn v předem ohlášený den. Po přihlášení s využitím přístupových údajů bude Klientovi digitální obsah dodán zpřístupněním členské sekce. Je-li to s ohledem na návaznost obsahu efektivní, budou jednotlivé lekce nebo obsah zpřístupňovány postupně, dle harmonogramu uvedeného na Webu. Rovněž, je-li předem avizováno, že obsah bude postupně doplňován, nebude celý obsah zpřístupněný hned první den.

B.2. Dodací lhůta: Digitální obsah bude zpřístupněn (resp. zaslány přístupové údaje) do 3 dnů poté, kdy bude platba připsána na bankovní účet Poskytovatele, resp. uskutečněna on-line platba. Výjimkou je Digitální obsah s hromadným startem v určitý předem stanovený den. V těchto případech budou přístupové údaje zaslány zpravidla až v den zahájení on-line kurzu nebo členské sekce (samozřejmě za předpokladu, že v tu dobu již byla cena nebo 1. splátka řádně uhrazena).

B.3. Náklady na dopravu (přepravné): U Digitálního obsahu tyto náklady nevznikají.

C. DODACÍ PODMÍNKY PRO WEBINÁŘE:

C.1. Webinář je realizován v termínu, který je uvedený v jeho popisu. Předem obdržíte e-mailem odkaz na vysílací stránku, případně i heslo a další přístupové údaje, jsou-li potřeba. Zpravidla je následně do týdne dodán i záznam Webináře. Buď zpřístupněním na speciální stránce na Webu anebo zasláním odkazu na Youtube, případně na sdílený dokument v cloudovém úložišti.

C.2. Náklady na dopravu (přepravné): U Webinářů tyto náklady nevznikají.

D. DODACÍ PODMÍNKY ŽIVÝCH (OFFLINE) AKCÍ:

D.1. ZPŮSOB DODÁNÍ Živá akce bude dodána dle podmínek uvedených v popisu akce na Webu nebo prodejní stránce, kde je uvedeno zejména místo a čas konání, obsah akce, osoba lektora (nejde-li o ryze společenskou akci bez přednášky/školení). Klient má právo absolvovat akci za podmínky řádné úhrady celé ceny za akci. Platba musí být vždy uskutečněna před začátkem akce a platit lze pouze bezhotovostně. Po úhradě Poskytovatel e-mailem Klientovi zašle potvrzení platby a účasti, zpravidla není zasílána samostatná vstupenka. Poskytovatel je oprávněn změnit jednostranně podmínky akce např. osobu školitele, místo konání v rámci stejné obce/města, přičemž je povinen o tom Klienta vyrozumět. Závazky mezi Klientem a Poskytovatelem tím nejsou dotčeny. Poskytovatel odpovídá za to, že změnou podmínek nebude dotčen účel akce. Akce se uskuteční pouze v případě, že si ji objedná a uhradí minimální počet zájemců stanovený Poskytovatelem. Poskytovatel si vyhrazuje právo zrušení akce při nižším počtu přihlášených či zásahu vyšší moci. V takovém případě všechny přihlášené účastníky bude včas informovat.

D.2. MOŽNOST ÚČASTI NÁHRADNÍKA Na akci lze na místo Klienta vyslat náhradníka v případě, že se z vážných důvodů nemůže Klient zúčastnit, v případě, že je to vzhledem k obsahu a charakteru akce přípustné a možné.

D.3. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁLY A INFORMACE Veškeré informace a jakékoliv písemné podklady, materiál, zvukové záznamy a nosiče, doporučení, techniky, údaje osobního charakteru a další metody předávané lektory na akci jsou určeny pouze pro účely konkrétní akce a osobní potřebu jednotlivých účastnících se Klientů. Není dovoleno je bez jeho vědomí a písemného souhlasu Poskytovatele a lektora jakkoliv sdělovat a předávat dál třetím osobám, upravovat, rozšiřovat a kopírovat je v celém či částečném rozsahu, používat k jakýmkoliv komerčním účelům či jinde publikovat.

D.4. ODPOVĚDNOST V PRŮBĚHU VZDĚLÁVACÍ AKCE Klient je v celém průběhu vzdělávací akce za sebe, svá rozhodnutí a své jednání vůči sobě i ostatním zcela odpovědný. Každý účastník vč. lektora je odpovědný za případné škody způsobené sobě nebo dalším Klientům nebo třetím osobám svým jednáním či za škody jím způsobené na majetku a zařízení prostor, jež užívá v průběhu akce.

D.5. MOŽNOST VYLOUČIT KLIENTA Z ÚČASTI Klienti jsou povinni při účasti na akci nenarušovat její průběh. Poskytovatel nebo školitel je oprávněn Klienta vyloučit z účasti v případě, že Klient nerespektoval tyto VOP a v důsledku toho jakkoliv poškodil obsah vzdělávací akce, ostatní Klienty či lektora anebo v případě, že bude průběh akce narušovat nevhodným chováním. V případě vyloučení ze vzdělávací akce nemá Klient nárok na vrácení již zaplacené ceny za akci, a to ani její části.

D.6. STORNO PODMÍNKY  V případě, že by akce byla zrušena z důvodů na Poskytovatele a Klient již cenu uhradil, vrátí mu Poskytovatel do 14 dnů ode dne, kdy bude rozhodnuto o zrušení akce, zpět celou zaplacenou částku, pokud nedojde k dohodě o použití platby na náhradní akci dle výběru nebo dohodě o jiném řešení. Nebude-li dohodnuto jinak, bude vám platba vrácena stejným způsobem, jako byla přijata. V případě, že se vzdělávací akce z důvodů nikoli na straně Poskytovatele Klient nezúčastní, nevzniká mu právo na vrácení zaplacené ceny.

ÚDAJE O FUNKČNOSTI, KOMPATIBILITĚ A INTEROPERABILITĚ DIGITÁLNÍHO OBSAHU A JEHO AKTUALIZACÍCH, UŽIVATELSKÝ ÚČET, AUTORSKÁ PRÁVA

1. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, aby Klient měl k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu .PDF, .DOC). K přehrání/stáhnutí/zpřístupnění obsahu je nutné mít funkční připojení a aktualizovaný software a prohlížeč pro zobrazení/přehrání jak textového obsahu ve výše zmíněných formátech, tak zpravidla i přehrání audio i video souborů. U on-line obsahu se zpravidla Klient pro jeho zpřístupnění do členské sekce, případně uzavřené skupiny na Facebooku, a to se bez funkčního internetového připojení neobejde. Poskytovatel neodpovídá za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti Klientova internetového připojení nebo neprovedených aktualizací nebo krátkodobé nedostupnosti v případě údržby dat nebo výpadků serveru.

2. Digitální obsah je poskytován (zpřístupněn) na dobu zaplaceného členství, není-li výslovně u konkrétního Digitálního obsahu uvedeno jinak. Po dobu, na kterou je Digitální obsah zpřístupněn, má Klient rovněž přístup ke všem jeho aktualizacím, které po tu dobu budou provedeny. Tedy vždy přístup k nejaktuálnější verzi.

3. UŽIVATELSKÝ ÚČET: Po zakoupení on-line kurzu nebo členské sekce obdrží Klient po úhradě ceny přístupové údaje k přihlášení do jeho uživatelského účtu, tak jak je uvedeno v části o dodacích podmínkách. Klient se zavazuje dodržovat mlčenlivost o přístupových údajích a neumožnit jejich použití třetím osobám. Klient se rovněž zavazuje udržovat své údaje uvedené v uživatelském účtu aktuální a pravdivé. V případě závažného porušení povinností Klienta vyplývajících ze Smlouvy nebo těchto VOP je Poskytovatel oprávněn uživatelský účet znepřístupnit či zrušit i bez předchozího upozornění. Tím současně dojde i ke znepřístupnění zakoupených on-line kurzů a všech poskytnutých elektronických dárků a bonusů. Obdobně to platí ohledně zakoupeného Digitálního obsahu pro případ, kdy Spotřebitel využije možnost odstoupit od Smlouvy ve 14denní lhůtě. Klient je povinen se poté zdržet užívání Digitálního obsahu. V případě, kdy Klient řádně neuhradí některou ze splátek, je Poskytovatel oprávněn po dobu prodlení s platbou pozastavit přístup Klienta do členské sekce a/nebo uzavřené Facebookové skupiny.

4. AUTORSKÁ PRÁVA: Veškeré Produkty jsou chráněny autorským právem a není možné je bez předchozího výslovného písemného souhlasu Poskytovatele zpřístupnit a umožnit jejich užití dalším osobám vyjma zaměstnanců Klienta nebo jiných osob, které využijí Produkty výhradně ve prospěch Klienta. Výjimkou jsou dále případy, kdy tak stanoví přímo zákon nebo přímo použitelný předpis (nařízení) Evropské unie. Porušení autorských práv je postižitelné nejen podle autorského zákona, ale může jít i o trestný čin. Pokud jde o Digitální obsah, pak k němu Poskytovatel poskytuje Klientovi licenci k jeho užívání pro vlastní potřebu na dobu členství, resp. dobu zpřístupnění, počínaje úhradou ceny nebo 1. splátky. Dojde-li k porušení autorských práv anebo pravidel pro užívání uživatelského účtu (uvedených v předchozím odstavci) nebo k odstoupení od Smlouvy, poskytnutá licence se okamžikem takového porušení či účinností odstoupení ruší, neujednají-li Smluvní strany výslovně písemně jinak.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (s výjimkou poskytování živých akcí a webinářů): Klient může od Smlouvy o poskytování služeb bez uvedení důvodu odstoupit. V případě, že již bylo předtím započato na základě výslovného souhlasu Klienta s poskytováním Služby, je Klient povinen uhradit část sjednané odměny připadající na již poskytnutou část Služeb.

2. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU BEZ UDÁNÍ DŮVODŮ: Spotřebitel může odstoupit od Smlouvy o poskytování digitálního obsahu ve lhůtě 14 dní od uzavření Smlouvy.

3. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB BEZ UDÁNÍ DŮVODŮ – WEBINÁŘE, ŽIVÉ (OFFLINE) AKCE: Odstoupení bez udání důvodů není možné (§ 1837 písm. j) NOZ – jde o smlouvu o využití volného času, přičemž má být dle smlouvy plněno k určitému datu).

4. POSTUP PŘI ODSTOUPENÍ: Jsou-li splněny podmínky pro možnost odstoupit od Smlouvy, je nutné aby Spotřebitel odeslal odstoupení e-mailem nebo poštou na adresu Poskytovatele uvedenou v těchto VOP nebo jiným zřejmým způsobem odstoupil (např. i zasláním SMS zprávy). Odstoupení může napsat (provést) úplně neformálně (ovšem musí být zřejmé, od jaké Smlouvy odstupujete, případně jakého Produktu se týká, pokud by se netýkalo veškerých současně zakoupených Produktů) anebo může vyplnit a poslat připravený formulář, který je přílohou VOP. V případě použití vzorového formuláře Poskytovatel bez zbytečného odkladu potvrdí jeho přijetí. Odstoupení nemusí Spotřebitel nijak odůvodňovat. Odstoupení od Smlouvy musí být odstoupení učiněno (odesláno, pokud budete zasílat e-mailem nebo poštou) nejpozději 14. den po uzavření Smlouvy.

K odstoupení od Smlouvy může Klient připojit kopii dokladu o platbě, objednávku nebo fakturu. Samotné nepředložení těchto dokladů ovšem nebrání vyřízení odstoupení od Smlouvy. Je nutné uvést i údaj o volbě způsobu vrácení peněz, pokud je Klient nechce vrátit stejným způsobem, jako platbu hradil.

5. VRÁCENÍ PENĚZ: Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy Vám vrátím peníze, které jsme od Klienta přijalI jako platbu za Digitální obsah nebo Služby (zde však pouze příslušnou část, pokud již část Služeb byla se souhlasem Spotřebitele poskytnuta). Peníze Poskytovatel vrátí stejným způsobem, jakým je Klient uhradil, leda by Klient souhlasil s jiným způsobem platby, se kterým by pro něj nebyly spojeny další náklady.

6. NESPLNĚNÍ PODMÍNEK PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY BEZ UDÁNÍ DŮVODŮ: Pokud by v konkrétním případě došlo k tomu, že by Klient odstupoval od Smlouvy s odkazem na možnost odstoupit bez udání důvodů, ale přitom by některá z podmínek splněná nebyla (např. by bylo odstoupení učiněno později než ve 14denní lhůtě), bude o této nemožnosti bez odkladu vyrozuměn. Peníze v takovém případě Klientovi vrátit nelze.

7. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY V OSTATNÍCH PŘÍPADECH, ZRUŠENÍ SMLOUVY: V případě, že by ze strany Klienta nedošlo k úhradě celé ceny, resp. 1. splátky ani do 7 dnů po její splatnosti, Smlouva se uplynutím této lhůty ruší. V případě, že Poskytovatel od Klienta před tím obdržel částečnou platbu na cenu, vrátím ji do 14 dnů od zrušení Smlouvy, nebude-li výslovně dohodnuto jinak.

Klient i Poskytovatel jsou dále oprávněni odstoupit od Smlouvy v případech stanovených zákonem nebo uvedených v těchto VOP.

V případě odstoupení od Smlouvy o poskytování digitálního obsahu je okamžikem účinnosti odstoupení vždy Poskytovatel oprávněn i bez předchozího upozornění pozastavit nebo zrušit Klientovi přístup do uživatelského účtu a k zakoupenému Digitálnímu obsahu, kterého se odstoupení týká. Klient je pak povinen se zdržet dalšího užívání Digitálního obsahu.

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMAČNÍ ŘÁD

1. Důležité paragrafy, podle kterých se při reklamaci postupuje: Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právním i předpisy. Jde zejména o ustanovení § 1914 až 1925. U Digitálního obsahu pak ustanovení § 2389a až 2389f a pro Spotřebitele i § 2389g až 2389s.

2. Vady, za které nese Poskytovatel odpovědnost u Digitálního obsahu: Poskytovatel odpovídá za to, že Digitální obsah nemá vady při zpřístupnění a ani po dobu, kdy jej poté poskytuje (tj. „doba trvání závazku“). Pokud jde o Spotřebitele, pak Digitální obsah má vady zejména, pokud neodpovídá ustanovení § 2389i NOZ. V případě, že se vada projeví do 12 měsíců od zpřístupnění, má se za to, že Digitální obsah byl vadný již při zpřístupnění. Spotřebitel může vadu, za kterou Poskytovatel odpovídá, reklamovat (uplatnit práva z vadného plnění) v obecné 3leté promlčecí lhůtě. Ostatní Klienti musí vadu reklamovat bez zbytečného odkladu poté, co ji mohli při dostatečné péči zjistit.

3. Projeví-li se vada Digitálního obsahu za trvání závazku, je na Poskytovateli, aby prokázal, že Digitální obsah je poskytován bez vad. Prokáže-li, že vadu způsobilo nevyhovující technické nebo programové vybavení nebo síťové připojení pro přístup či užívání Digitálního obsahu nezbytné pro řádné fungování Digitálního obsahu (dále jen „digitální prostředí Klienta“), ačkoli byl Klient na jeho potřebu před uzavřením smlouvy jasně a srozumitelně upozorněn, ustanovení 1. věty tohoto odstavce se nepoužije. K ověření, zda se vada vyskytla v důsledku nevyhovujícího digitálního prostředí Klienta, je Klient povinen poskytnout nezbytnou součinnost v míře, kterou lze rozumně požadovat. Povinnost součinnosti je omezena pouze na technicky dostupné prostředky, které jsou pro Klienta co nejméně rušivé. V praxi by šlo zejména o důkaz typu potvrzení poskytovatele internetu o rychlosti připojení v určitém čase/období. Odmítne-li Klient součinnost poskytnout, přestože tímto byl o této povinnosti a o důsledcích jejího porušení jasně a srozumitelně poučen před uzavřením smlouvy, ustanovení 1. věty tohoto odstavce se nepoužije.

4. Jaké nároky může Klient v případě vady Digitálního obsahu požadovat?

  • může požadovat odstranění vady, pokud to není nepřiměřeně nákladné anebo nemožné

V případě, že by Poskytovatel vadu odmítl odstranit nebo jí neodstranil řádně nebo by se vada projevila i po odstranění nebo je vada podstatným porušením smlouvy nebo by z  prohlášení či chování Poskytovatele bylo zřejmé, že vadu v přiměřené době nebo bez zbytečných obtíží pro neodstraní, pak může Klient požadovat:

  • přiměřenou slevu nebo

  • odstoupit od Smlouvy.

Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou Digitálního obsahu bez vady a vadného Digitálního obsahu, který byl Klientovi poskytnut. Má-li být Digitální obsah poskytován po určitou dobu, zohlední se doba, po kterou byl poskytován vadně; Klientovi náleží sleva i v případě, že odstoupí od Smlouvy. Klient nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada Digitálního obsahu nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná.

5. Vady Služeb: V těchto případech odpovídá Poskytovatel za dodání Služeb v rozsahu, podobě a kvalitě mezi Smluvními stranami sjednané (tj. zejména odpovídají popisu na Webu a vlastnostem obvyklým). V případě, že je dodána vadná Služba, má Klient právo požadovat nápravu (odstranění) vady nebo slevu z ceny. V případě, že není odstranění vady možné anebo Poskytovatel vadu včas neodstraní, má Klient právo požadovat slevu z ceny anebo od Smlouvy odstoupit.

6. Uplatnění reklamace:

Poskytovatel uvítá, pokud Klient reklamaci uplatní bez zbytečného odkladu. Pokud by předmětem reklamace měly být nedoručené přístupové údaje k Digitálnímu obsahu, je vhodné nejprve zkontrolovat složky „hromadná pošta“ nebo spam. Uplatnit reklamaci lze i zasláním prosté zprávy e-mailem, ze které je patrné kdo, co a z jakého důvodu reklamuje a jak navrhuje reklamaci vyřídit. Poskytovatel uvítá, pokud Klient k reklamaci přiloží i fakturu či důkaz o uzavření smlouvy, popis reklamované vady a návrh řešení reklamace. Je-li to možné a účelné pro prokázání reklamované vady, může Klient připojit k reklamaci i fotodokumentaci (printscreen obrazovky), případně jiný dokument nebo důkazní prostředek.

Reklamaci Poskytovatel vyřídí bez zbytečného odkladu, v krajních případech nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Účastníci výslovně nedohodnou na delší lhůtě. O uplatnění a vyřízení reklamace poskytne Poskytovatel Spotřebiteli písemné potvrzení. Je-li předmětem reklamace Digitální obsah, reklamace bude vyřízena v přiměřené době s přihlédnutím k povaze Digitálního obsahu a účelu, pro nějž je Klient požadoval. Je-li Klientem Spotřebitel, pak Poskytovatel bude v 30denní lhůtě (resp. u Digitálního obsahu v přiměřené době) i informovat o vyřízení reklamace, a to na kontaktní e-mail uvedený v potvrzení o převzetí reklamace. V potvrzení o vyřízení reklamace pro Spotřebitele v souladu se zákonem na ochranu spotřebitele uvede potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy (odstranění vady) a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

7. Vrácení zaplacené ceny a poskytnutí slevy při uznané reklamaci: Uzná-li Poskytovatel reklamaci jako oprávněnou a výsledkem má být sleva z již zaplacené ceny nebo vrácení zaplacené ceny, bude vrácení provedeno stejným způsobem, jako byla provedena úhrada ceny a to nejpozději do 14 dnů od uznání reklamace, jde-li o Služby a do 14 dnů od uplatnění reklamace, jde-li o reklamaci uplatněnou na poskytnutí Digitálního obsahu.

SPOTŘEBITELSKÉ RECENZE

1. Na Webu, případně v mailové a obdobné komunikaci se Spotřebiteli zveřejňujeme reference na naše Produkty. Tyto reference jsou vždy referencemi našich Klientů. Před zveřejněním reference vždy ověřujeme, že jde o osobu, která si Produkt u nás zakoupila, a to kontrolou údajů v účetnictví (na zaplacených fakturách). Případně jde o reference, které jsme obdrželi od našich Klientů v rámci vyplnění zpětné vazby – dotazníku zaslaného Klientovi po dodání Produktu.

ZÁVĚREM

1. Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Poskytovatele a Klienta ze smlouvy vyplývající.

2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem.

3. Tyto VOP jsou účinné od 01.01.2024

4. VOP jsme oprávněni jednostranně měnit. Rozhodující je však vždy závazné to znění, které bylo účinné v době uzavření Smlouvy.

———————-

VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY SPOTŘEBITELEM

(Vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy dle § 1837 občanského zákoníku; podrobnosti najdete v článku VI. našich všeobecných obchodních podmínek. Odstoupení musí být odesláno nejpozději poslední den 14denní lhůty. Toto odstoupení může učinit pouze Spotřebitel a pouze v případě, že je pro daný Produkt odstoupení možné.)

Oznámení o odstoupení od smlouvy:

Adresát:

Firma: EV Pro Advising s.r.o.

IČ: 17794935

DIČ: CZ17794935

Sídlo: náměstí Jana Pavla II. 60/6, 500 03 Hradec Králové

Mail: info@svetpodnikatelek.cz

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto Digitálního obsahu/Služby:

Datum objednání (uzavření smlouvy):

Číslo objednávky (dobrovolné, ale umožní nám rychleji objednávku dohledat):

Moje jméno a příjmení:

Moje adresa:

PRO PŘÍPAD, ŽE BYLA CENA HRAZENA KARTOU A NE PŘEVODEM Z BANKOVNÍHO ÚČTU A CHCETE PENÍZE VRÁTIT NA ÚČET:

Peníze mi vraťte na bankovní účet vedený u …………………….banky, číslo účtu:

Datum:

Podpis (pouze pokud je formulář zasílán v listinné podobě):

(*) Nehodící se škrtněte

cs_CZCzech

Pin It on Pinterest